برگزاری جلسات مشاوره های فردی با اولیا


گزارش عملکرد دانش آموزان، بررسی وضعیت آموزشی، اخلاقی دانش آموزان ، ارائه راهکار و غیره